Gebruikersvoorwaarden

A) Algemeen

Made2Pay, gevestigd aan de Montenaken 13, 4651 JJ, Steenbergen, Nederland (hierna ook aangeduid als “Wij” of “Made2Pay”) is een aanbieder van een verkoop/kassa registratie applicatie met aanverwante diensten. Deze algemene voorwaarden van Made2Pay (“de Algemene Voorwaarden”) zijn van toepassing op het gebruik van de Made2Pay applicatie die op een tablet of mobiele telefoon kan worden gedownload (de “App”), de Made2Pay website www.made2pay.com (de “Website”) en op de leveringen van diensten en producten door Made2Pay via de App of de Website (de “Diensten of Producten”). Door het gebruik van de App en de Website en/of door het bestellen van Diensten of Producten gaat U (of de “Gebruiker”) akkoord met deze Algemene Voorwaarden.

Made2Pay behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden, de App, de Website en/of de beschikbare Diensten of Producten te allen tijde te wijzigen. De meest recente versie van de Algemene Voorwaarden is te allen tijde beschikbaar in de App en op de Website. U bent zelf verantwoordelijk om de Algemene Voorwaarden regelmatig door te nemen en op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen. Elke aanpassing van de App en de Website, met inbegrip van nieuwe features, nieuwe Diensten of Producten, is onderworpen aan deze Algemene Voorwaarden. Door het blijven gebruiken van de App, de Website en/of door het opnieuw bestellen van Diensten of Producten na eventuele wijzigingen van de Algemene Voorwaarden, de App, de Website en/of de Diensten of Producten, gaat U akkoord met dergelijke wijzigingen.

B) Account

Om gebruik te maken van de App en om de Diensten of Producten van Made2Pay te kunnen afnemen, zult U zich moeten registreren en een account moeten aanmaken via de App of de Website. Bij de initiële registratie dient U een aantal verplichte velden - waaronder maar niet beperkt tot de (bedrijfs)naam, geldig e-mailadres, wachtwoord – in te vullen. Bij het bestellen van Diensten of Producten via de App of Website, kunnen Wij U vervolgens nog om nadere informatie vragen om de Diensten of Producten af te kunnen leveren. U garandeert dat de verstrekte informatie bij de registratie juist, volledig en up-to-date is en zal worden gehouden. U gaat ermee akkoord dat de verstrekte gegevens door Made2Pay kunnen worden gebruikt in overeenstemming met de Privacy Policy van Made2Pay.

Elk account is bedoeld voor een enkele Gebruiker. Een account delen door meerdere Gebruikers is verboden. U mag geen account aanmaken onder een andere naam dan uw eigen naam of handelsnaam die u voor uw dienstverlening gebruikt en U zal dan ook geen account aanmaken voor iemand anders zonder diens toestemming. U bent zelf verantwoordelijk voor de geheimhouding van uw toegangscode en zal derden geen toestemming verlenen tot de App en de Diensten middels uw account. U bent zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor alle activiteiten die plaatsvinden in uw account, zelfs indien dit door derden zonder uw toestemming is geschied.

Made2pay behoudt zich het recht voor om een persoon of bedrijf voor welke reden dan ook geen toegang te verschaffen tot de App en de Diensten.

C) Gebruik App

Op voorwaarden dat U zich houdt aan bepalingen van deze Algemene Voorwaarden, verstrekt Made2Pay U een beperkte, persoonlijke, niet-exclusieve, niet-sublicentieerbare en niet-overdraagbare licentie om de App te downloaden en te installeren op uw tablet of mobiele telefoon en de App te gebruiken voor rechtmatige, toegestane en toelaatbare doeleinden.

U dient de App te gebruiken in overeenstemming met deze Algemene Voorwaarden en het toepasselijk recht. Made2Pay behoudt zich het recht voor om U uit te sluiten van elk verder gebruik van de App en de toegang tot uw account te ontzeggen indien u op enigerlei wijze naar de mening van Made2pay in strijd handelt met deze Algemene Voorwaarden en/of feitelijk of vermoed ongeoorloofd gebruik maakt van de App, onverminderd het recht van Made2Pay om nadere rechtsmaatregelen te treffen en schadevergoeding te eisen.

Made2pay kan onder andere –doch niet beperkt tot – een of meer van volgende acties ondernemen (al dan niet na voorafgaande waarschuwing):
• Schorsing en/of beëindiging van het account/overeenkomst;
• Verstrekking van (persoons)gegeven aan bepaalde derden (zoals Politie, Justitie en rechthebbenden), zoals nader uitgelegd in de Privacy Policy.

D) Disclaimer en Aansprakelijkheid

Made2Pay zal zich in redelijke mate inspannen om de App en de Website beschikbaar te houden voor gebruik alsmede naar behoren te beveiligen, echter de App, de Website en Diensten worden geleverd "AS IS" en "AS AVAILABLE". Het gebruik van de App en de Website is dan ook volledig voor uw eigen rekening en risico.

Made2Pay kan niet garanderen dat (i) de App en de Diensten of Producten aan specifieke behoeften van een bepaalde Gebruiker voldoen, (ii) de App, de Website en de Diensten of Producten ononderbroken, tijdig, veilig of foutloos zijn, (iii) de resultaten die kunnen worden verkregen door gebruik van de App, de Website en de Dienst of Producten juist, volledig en betrouwbaar zijn, (iv) de kwaliteit van Diensten of Producten aan U geleverd door Made2pay of enige andere informatie of ander materiaal aan U verstrekt via de App of de Website zal voldoen aan Uw verwachtingen, en (v) alle fouten of gebreken in de App, de Website en de Diensten of Producten zullen worden gecorrigeerd.

De Gebruiker begrijpt en gaat ermee akkoord dat Made2Pay niet aansprakelijk is voor enige directe, indirecte, speciale, gevolgschade of bijkomende schade, inclusief maar niet beperkt tot gederfde winst/omzet, verlies van data of andere immateriële verliezen (zelfs als Made2Pay werd gewaarschuwd voor de mogelijkheid van dergelijke schade), als gevolg van het gebruik van de App, de Website en/of de Diensten. Mocht bovenstaande beperking van aansprakelijkheid op basis van toepasselijk wetgeving niet houdbaar zijn, is de aansprakelijkheid van Made2Pay beperkt tot de directe schade met een maximum van het door de Gebruiker aan Made2Pay betaalde vergoeding in de twaalf (12) maanden voorafgaand aan het schade-incident.

Indien U Diensten of Producten van derde partijen besteld via de App of de Website, is de standaard fabrieksgarantie op deze producten van toepassing.

Ingeval u besluit diensten van derden te gebruiken (bijvoorbeeld back-updiensten of diensten op gebied van betalingstransacties) in samenhang met de App of de Diensten of Producten, zijn de voorwaarden en beleidsregel van die derden van toepassing op het gebruik van die diensten.

E) Betaling van Vergoeding

De vergoeding voor het gebruik van de App wordt afhankelijk van het gekozen pakket maandelijks of jaarlijks bij vooruitbetaling voldaan. Aan het einde van de overeengekomen termijn zal de overeenkomst voor gebruik telkens automatisch voor eenzelfde periode worden verlengd en zal de bijbehorende vergoeding automatisch door Made2Pay worden geïnd, tenzij uiterlijk tien (10) werkdagen voor het einde van de termijn de Gebruiker de overeenkomst via de Website heeft opgezegd.

Vergoedingen van Diensten of Producten via de App en Website dienen bij bestelling te worden voldaan.

Alle van toepassing zijnde vergoedingen voor de App en de Diensten of Producten zijn in EURO en exclusief omzetbelasting. U bent verantwoordelijk voor alle abonnements- en andere kosten en belastingen die samenhangen met het gebruik van de App en de Diensten of Producten.

Tijdens een overeengekomen proefperiode is het gebruik van de App gratis. Na verloop van de proefperiode loopt het proefabonnement automatisch af en zullen niet meer alle functionaliteiten in de App beschikbaar zijn, tenzij U tijdig via Uw account een betalende overeenkomst met Made2pay aangaat.

Er zal geen restitutie of krediet worden gegeven voor het tijdelijk niet gebruiken van de App, het (tussentijds) beëindigen van de overeenkomst, annulering of het verwijderen van Uw account of het verwijderen van de App van uw tablet of mobiele telefoon.

Made2Pay is gerechtigd de vergoedingen voor gebruik van de App te allen tijde te verhogen. De vergoedingen voor Diensten of Producten kunnen te allen tijde worden aangepast. De van toepassing zijnde vergoedingen zijn te allen tijde vindbaar op de Website.

F) Beëindiging en annulering

De Gebruiker is als enige verantwoordelijk voor het op juiste wijze beëindigen van zijn overeenkomst en/of annuleren van zijn/haar account. Beëindiging van de overeenkomst en annuleren van het account kan te allen tijde middels de Website. Indien U de overeenkomst niet tijdig (uiterlijk tien (10) dagen voor einde van de overeengekomen termijn) opzegt, zal de termijn automatisch worden verlengd en is Made2Pay gerechtigd om de bijbehorende vergoeding te innen.

Nadat U de overeenkomst voor gebruik van de App heeft opgezegd, kunt U nog maar beperkt gebruik maken van de App. U houdt toegang tot Uw gegevens maar zult geen gebruik meer kunnen maken van de App waarvoor de App feitelijk is bedoeld, nl. Kassa/registratiesysteem.
Indien u Uw account verwijderd, zullen Wij alle gegevens en informatie van U verwijderen, voor zover niet verplicht moeten worden bewaard op grond van toepasselijke regelgeving. Made2pay adviseert de Gebruiker om regelmatig een back-up te maken van de informatie en gegevens in de App om zodoende verlies van data te voorkomen.

Made2pay heeft te allen tijde het recht om de overeenkomst op te schorten of het account van een Gebruiker te beëindigen en om alle huidige en toekomstige gebruik van de App en de levering van de Diensten of Producten te weigeren om welke reden dan ook. Beëindiging van de overeenkomst kan leiden tot het deactiveren of het blokkeren van het account van de Gebruiker.

G) Onderhoud

Als onderdeel van de dienstverlening, zal Made2Pay defecten en storingen corrigeren en verbeteringen doorvoeren in de App en de Diensten met als doel maximale tevredenheid van de Gebruikers. Dit kan helaas leiden tot tijdelijke onderbrekingen in welk geval Made2Pay geen enkele verantwoording schuldig is aan de Gebruiker of derden en Made2Pay niet aansprakelijk zal zijn voor enige schade die het gevolg of het resultaat is van tijdelijke onderbreking.

Technische ondersteuning wordt geleverd via: support@made2pay.com.

H) Intellectuele eigendomsrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten in de App, de Website en de Diensten of Producten zijn en blijven het exclusief eigendom van Made2Pay of haar leveranciers. Niets in deze Algemene Voorwaarden is bedoeld om deze intellectuele eigendomsrechten over te dragen. U heeft het beperkte recht van gebruik van de App, de Website en Diensten of Producten zoals in deze Algemene Voorwaarden is bepaald.

U zult geen handeling ondernemen die deze intellectuele eigendomsrechten ondermijnen, of beperken. U aanvaardt dat elke ongeautoriseerd gebruik van deze intellectuele eigendomsrechten een schending is van deze Algemene voorwaarden en de wet- en regelgeving met betrekking tot intellectuele eigendom.

U zult de App, Website, Diensten of Producten (of delen daarvan) op geen enkele manier dupliceren, kopiëren, reproduceren, distribueren, verkopen, hergebruiken of transformeren zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Made2pay.
U zult geen mededelingen of aanduidingen van de intellectuele eigendomsrechten verwijderen, onleesbaar maken of veranderen.

Made2pay maakt geen aanspraak op enig intellectueel eigendomsrecht op inhoud, materiaal, informatie en gegevens van de Gebruiker in de App en account.

I) Privacy policy

Wij vinden Uw privacy erg belangrijk. In onze Privacy policy wordt ons beleid beschreven en welke informatie wij van U verzamelen en verwerken. Wij raden u aan deze Privacy Policy aandachtig door te nemen.

J) Diversen

Op deze Algemene Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

Er is een Nederlandse en Engelse versie van deze Algemene Voorwaarden. Ingeval van interpretatieproblemen, zal de Nederlandse versie prevaleren.

De App, de Website en de Diensten of Producten worden aangeboden en geleverd door Made2Pay vanuit Nederland. Made2Pay kan niet garanderen dat de App, Website, Diensten of Producten geschikt zijn om in andere geografische locaties en jurisdicties te gebruiken. Eenieder die de App, Website, Diensten of Producten wil gebruiken in een andere jurisdictie, doet dat op eigen risico en is zelfstandig verantwoordelijk voor het houden aan de toepasselijke lokale wetgeving.

Indien U vragen heeft over deze Algemene Voorwaarden neem dan contact op met het ondersteuningsteam via support@made2pay.com.

Versie Maart 2020